44 let tradice = záruka kvality

Dovolujeme si Vás pozvat na 45. konferenci s mezinárodní účastí

PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
v březnu 2019 v hotelu Pyramida, Praha 6

Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, vědecko-výzkumných ústavů, vysokoškolských pracovišť, státních a veřejnoprávních orgánů, českých i zahraničních firem, mediálních partnerů.

Konference i v roce 2018 se konala pod záštitou Hospodářské komory ČR – viz informace ZDE.

Konference je určena pro široký okruh posluchačů: majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven a zinkoven, smaltoven, konstruktéry, projektanty, technology a mistry povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, odbytu, zásobování, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky hygienických stanic, inspektorátů životního prostředí, inspektorátů bezpečnosti práce, odborných škol a další organizací. Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), slouží jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrchových úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech. Na webu ČKAIT je akce uvedena – ZDE (s názvem Projektování a technologie povrchových úprav). 

44 let trvání tradice znamená kvalitu a přínos aktuálních informací v pravý čas.

16_2_sal_Panorama
Foto z konference

sipkaZhodnocení 44. konference
PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

 Zhodnocení 44. konference, která proběhla v březnu 2018 se připravuje.

sipkaZhodnocení 43. konference
PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Ve dnech 8. – 9. března 2017 se v Praze v hotelu Pyramida uskutečnilo setkání odborníků na povrchové úpravy – již 43. konference Projektování a provoz povrchových úprav. Akce se zúčastnilo téměř 200 odborníků, reprezentantů firem a pracovníků z provozů povrchových úprav. Program byl nabitý a přinesl mnoho zajímavých odborných informací, o které se postarali pozvaní přednášející i zástupci z prezentující firmy. Konferenci byla již po několikáté udělena záštita Hospodářské komory ČR. Dále po mnoho let je konference zařazena mezi vzdělávací programy České komory autorizovaných inženýrů (ČKAIT).

V úvodní přednášce se prof. Ing. P. Novák, CSc. a kol. (VŠCHT) věnovali korozním problémům exteriérových kovových uměleckých děl 2. poloviny 20tého století, které můžeme vidět v městech v celé České republice. Problémem je jejich řádná údržba a ochrana.

Organické povlaky, případně duplexní systémy, představují nejrozšířenější a často i nejefektivnější způsob protikorozní ochrany kovových zařízení a výrobků. Ing. T. Prošek, Ph.D. (Technopark Kralupy VŠCHT) poukázal na mechanismy degradace organických povlaků. Při výběru povlakového systému je krom celkové korozivity prostředí třeba zvážit přítomnost specifických znečišťujících látek, mechanické namáhání, estetické požadavky, předpokládanou životnost konstrukce nebo výrobku a další faktory.

Na protikorozní ochranu byla zaměřena také přednáška Ing. K. Kreislové, Ph.D. a kol. (SVÚOM) „Prostředky dočasné protikorozní ochrany“. Nebezpečí korozního napadení kovových povrchů se v povýrobních etapách (manipulace, skladování, přeprava) zvětšuje. Trvalá protikorozní ochrana (kovové povlaky, organické nátěry, apod.) především při exportu výrobků do jiných klimatických oblastí, ale i při dlouhodobém skladování výrobků, není často dostačující. Korozní namáhání působící během transportu, manipulace a skladování je mnohem vyšší než namáhání působící na místě používání výrobků. Typickým namáháním jsou, např. extrémní změny teplot, které mají za následek kondenzaci vlhkosti. Dále při dopravě po moři, kde je zvýšený obsah soli nejen ve vodě ale i ve vzduchu, může být příčinou poškození. Časté je v praxi zanedbání základních technických podmínek protikorozní ochrany a nebývá doceněna ani dočasná protikorozní ochrana (např. antikorozní obalové materiály, snímají povlaky a snímací hmoty, speciální nástřikové fólie a jiné).  

Míchání kapalin, které je základní operací ve všech chemických i galvanotechnických provozech, bylo tématem Ing. L. Obra (ČSPÚ). V přednášce s názvem „Staro-nový způsob míchání kapalin“ připomenul, že navržení a optimalizace efektivního způsobu míchání a přípravy roztoků vytváří velký prostor pro účinnou racionalizaci a zrychlení výroby za současného snížení finančních nákladů.

Jaký je „Praktický význam stanovení objemové sušiny nátěrových hmot“ uvedla Ing. H. Geiplová a kol. (SVÚOM). Znalost správné hodnoty objemové sušiny nátěrové hmoty je důležitá nejen pro výpočet spotřeby nátěrové hmoty, ale zejména pro aplikačního technika, aby nastříkal na povrch dostatečné množství nátěrové hmoty, které vytvoří požadovanou tloušťku suchého filmu. Aplikovat správnou tloušťku mokré vrstvy je nutné, aby nebylo po zaschnutí potřeba provádět opravy a její doplňování, které mohou prodlužovat vlastní provádění protikorozní ochrany a také ovlivnit výslednou kvalitu práce.

V příspěvku „Rozbor příčin selhání nátěrového systému na 40 MVA transformátoru“ Ing. L. Mindoš (SVÚOM) rozebíral příčiny selhání vnějšího nátěrového systému, které vůbec nemělo nastat. Hlavní příčinou tohoto selhání bylo nedostatečné vytvrzení vrstvy základního dvousložkového epoxidového nátěru s obsahem zinkového pigmentu.

Doc. Ing. J. Skopal (FS ČVUT) se stručně věnovat problematice sjednocení terminologie v oblasti normativních dokumentů a dále přinesl velmi užitečný přehled zdrojů, kde lze technické normy na internetu vyhledat.

Nově vydanou normou „ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení“, která řeší letité problémy, upřesňuje požadavky na stavební výrobky, stavební konstrukce i na požárně bezpečnostní zařízení se zabýval Ing. V. Kratochvíl (KRASO, požárně technický servis). Ve vztahu k lakovnám jsou důležité požadavky nové normy k možnosti jejich ochrany stabilními hasicími zařízeními a ochraně vod v důsledku použití vody pro hašení.

Na to tematicky navázal Ing. R: Náse (ČIŽP) přednáškou „Hasební vody ve vztahu k zákonu o vodách“. V roce 2016 byl připraven návrh novely vodního zákona. Autor vybral ustanovení, která novela upravuje, a které mají vazbu na provoz povrchových úprav.

Obsahem příspěvku Ing. Petr Strzyže (AČSZ) „Navrhování součástí pro žárové zinkování“ bylo připomenutí zásad, dodržování technologických postupů, norem. Pro nejlepší výsledek doporučil při žárovém zinkování konzultovat předem konstrukční řešení předem se zinkovnou. Na téma navázal Bc. J. Nobicht (Wiegel žárové zinkování) a představil 11 argumentů pro žárové zinkování oceli.

K úplnosti témat nechyběl ani pohled hygienika. V poslední přednášce Ing. K. Forysová (KHS) podala přehled legislativy, vyjmenovala rizikové faktory pracovního prostředí na galvanizovnách a následně i opatření k ochraně zdraví (např. preventivní lékařské prohlídky). Pro účastníky byla zajímavá následná diskuze o praní ochranných pracovních oděvů.

Výhodnou příležitost po dva dni prezentovat své výrobky nebo služby, formou přednášky nebo je předvést u stolku, před odborníky z provozů povrchových úprav a získat tak užitelné kontakty, využilo 30 firem. Nabídka byla velmi pestrá a pokryla téměř celou školu produktů a služeb: technologie lakoven, aplikace barev, stříkací zařízení (např. EKOL, GAMIN, IDEAL-Trade Service, KOVOFINIŠ, LANKWITZER ČR, MEDIA CZ, NEOKEM ČR, SPOLMONT, TECHNICOAT Czech Republic, WAtech a další); filtrace a vlhčení vzduchu, odpadní vody, ventilátory (např. ASIO, DREKOMA, EWAC, HERDING – Technika pro životní, prostředí, IB FILTR, ZIEHL-ABEGG), předúpravy včetně odmašťování, čistota (např. HENKEL ČR, NOTUS – POWERSONIC, SEVEROCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu Liberec, WISTA), další zajímavé nabídky od firem (především BICKEL&WOLF, DENIOS, EKOMAZIVA, RSBP, SILROC CZ, STROJCONSULT Litvínov, TECHNICOAT Czech Republic). Firmy nabízely mimo jiné návrhy a postavení technologií unikátních podle přání zákazníka.

Konference kromě obchodních jednání, odborných konzultací, výměny zkušeností byla také příležitostí pro mnoho přátelských setkání a poslední den během exkurze možností poznat pracoviště povrchových úprav firmy Wiegel Žebrák žárové zinkování.

Tak jako v minulých letech oblíbený společenský večer měl příjemnou a přátelskou atmosféru. Mnozí účastníci si opět slíbili: Na shledanou za rok v březnu 2018!

Podrobnější informace zájemci mohou najít na našich stránkách a ve vydaném 43. sborníku Projektování a provoz povrchových úprav, který má přiděleno ISBN. Sborník lze na dobírku objednat na adrese pořadatele.


Uvítáme Vaše náměty k programu, podněty, připomínky a přihlášky k prezentaci
pro 45. konferenci Projektování a provoz povrchových úprav v březnu 2019.