46 let tradice = záruka kvality

Dovolujeme si Vás pozvat na 46. konferenci s mezinárodní účastí

PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
v březnu 2020 do Hotelu Olšanka v Praze 3
(místo konání akce stejné jako v roce 2019)

Konference se připravuje opět ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, vědecko-výzkumných ústavů, vysokoškolských pracovišť, státních a veřejnoprávních orgánů, českých i zahraničních firem, mediálních partnerů.

Poslední ročník této konference, který se uskutečnit ve dnech 13. – 14. 3. 2019, se konal již po několikáté pod záštitou Hospodářské komory ČR – viz informace ZDE.

Konference je určena pro široký okruh posluchačů: majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven a zinkoven, smaltoven, konstruktéry, projektanty, technology a mistry povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, odbytu, zásobování, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky hygienických stanic, inspektorátů životního prostředí, inspektorátů bezpečnosti práce, odborných škol a další organizací. Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), slouží jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrchových úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech. Na webu ČKAIT je akce na rok 2019 uvedena – ZDE

46 let trvání tradice znamená kvalitu a přínos aktuálních informací v pravý čas.

16_2_sal_Panorama
Foto z konference

Nápady, návrhy a náměty do programu další konference v březnu 2020 jsou vítány.

sipkaZhodnocení 45. konference
PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Zhodnocení 45. ročníku konference, která se konala ve dnech 13. – 14. 3. 2019, se t. č. připravuje. 


sipkaZhodnocení 44. konference
PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Ačkoliv začátkem roku 2018 řadu akcí ohrozila chřipka, 44. konference Projektování a provoz povrchových úprav proběhla prakticky podle plánu ve dnech 14. -15. března 2018Praze v hotelu Pyramida.
Na programu bylo 24 přednášek odborných i firemních. Další zájemci z řad firem prezentovali své nabídky u stolků v konferenčním sále nebo v předsálí.
Jako již po několikáté zahajoval prof. P. Novák (VŠCHT Praha) aktuálním tématem „Koroze kovové výztuže betonu“. Koroze kovové výztuže v atmosféricky exponovaných železobetonových konstrukcích je jeden z nejvýznamnějších korozních problémů současnosti. Týká se to především dopravních staveb, jako jsou mostní konstrukce. Ve světě došlo k celé řadě zřícení železobetonových stavebních konstrukcí vlivem koroze. Zvlášť citlivé na korozní poškození jsou předpjaté konstrukce. Jedním z důvodů pro zřícení Trojské lávky v prosinci 2017 po 33 letech od uvedení do provozu byla koroze ocelových, částečně předpjatých lan na místech, která dovolovala vstup vodného elektrolytu a vzduchu. Korozní zranitelnost konstrukce lávky byla dána jak její konstrukcí, nekvalitní technologií při výstavbě i špatnou údržbou.
V přednášce Ing. T. Proška (Technopark Kralupy VŠCHT) byla diskutována souvislost mezi permeabilitou organických povlaků a jejich ochranným protikorozním účinkem. Organické povlaky, případně organické povlaky kombinované s kovovými povlaky (duplexní systémy), představují nejrozšířenější a často nejefektivnější způsob protikorozní ochrany kovových zařízení a výrobků.
Ing. L. Obr se vrátil k myšlenkám a nadšení průkopníkům galvanochemie a nastínil cestu od teorie a současnosti. Poukázal na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 25 let není výuční obor galvanizér, stejně tak není ani specializovaný obor na středních školách. Přitom kvalifikovaní pracovníci jsou „alfou omegou“ každé výroby.
V tomto názoru jsou za jedno i s Cechem malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, který se zasadil o tzv. mistrovské zkoušky, které začínají už tento rok. Za cíl mají zvýšit prestiž řemesel a vrátit řemeslnickou hrdost. P. Žatečka vyzval účastníky k diskuzi, jaké mistrovské zkoušky by potřebovali.
Kolektiv pracovníků SVÚOM v čele s Ing. K. Kreislovou se věnoval konverzním povlakům na bázi Ti-Zr. Chemická pasivace povrchu se používá buď jako dodatečná protikorozní ochrana např. zinkových nebo slitinových zinkových povlaků, nebo jako předúprava před aplikací nátěrových hmot – zinkové povlaky, hliníkové a hořčíkové materiály. Závěrem konstatují, že pro velmi tenké vrstvy konverzních povlaků na bázi Ti-Zr fluorovaných komplexních sloučenin není k dispozici žádná technická norma, ale často ani technologické doporučení dodavatelů prostředků pro tyto konverzní povlaky.
Příspěvek Ing. P. Strzyže (AČSZ) a Ing. M. Marka byl v podstatě pokračováním loňského sdělení a věnoval se protikorozní ochraně, konkrétně navrhování a zinkování rozměrných konstrukcí, které se nedají pozinkovat v jednom kuse a jak následně jednotlivé díly spojit, svařit, zkompletovat a ošetřit místa, která nejsou díky např. svařování, pozinkovaná.
Na změny v technické normalizaci, revizi norem pro protikorozní ochranu ocelových konstrukcí upozornili Ing. H. Geiplová a Dr. P. Dušek (SVÚOM). Příspěvek přednesla Ing. K. Kreislová. Organické nátěry jsou nejrozšířenější technologií protikorozní ochrany ocelových výrobků a konstrukcí. Mezi základní normy, které předepisují pravidla pro technologický celý proces povrchové úpravy, se řadí série norem ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Norma je základní doporučující příručkou pro celý proces povrchových úprav. Vzhledem k důležitosti těchto norem, autoři doporučili sledovat portál norem online, kde budou nově zavedené normy s datem jejich platnosti.
Ing. L. Mindoš (SVÚOM) objasnil příčiny občasného a nepravidelného selhání povrchové úpravy ocelových kouřovodů určených zejména pro krbová kamna na pevná paliva. Nátěry jsou prováděny na hladkou, za studena válcovanou nízkouhlíkovou ocel, ze které jsou vyráběny jednotlivé části kouřovodů. Veškeré zjištěné informace o chování používané teplovzdorné siloxanové nátěrové hmoty směřují k hlavní příčině, kterou je, že nátěrová hmota je velmi citlivá na kvalitu odmaštění hladkého ocelového plechu. Pokud nebudou produkty zhotovené z maštěného ocelového plechu opravdu velmi důkladně odmaštěné, bude vždy docházet k delaminaci (odlupování) nanesené vrstvy po výpalu.
Havárie a občasné požáry v provozech povrchových úprav varují. Proto je třeba včas zajistit nejen ohlášení požáru, ale také výjezd jednotky požární ochrany. O připojení objektů na pult na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru kraje referoval Ing. V. Kratochvíl (Kraso). Tato možnost připojení existuje v celé ČR a představuje zajištění povinnosti provozovatele v zásadě bez omezení jeho činnosti ve vztahu k přítomnosti osob v objektu, přičemž má zajištěno nejen ohlášení požáru, ale také výjezd jednotky požární ochrany.
Doc. V. Weiss a Ing. M. Pazderová (VZLÚ) vyzdvihly výhody kataforézního lakování, které se stále častěji upřednostňuje před jinými druhy povrchových úprav pro svoji vysokou produktivitu, efektivitu a přiměřenou cenu. V příspěvku představily koncept hromadného lakování, které má předejít pracnému navěšování především drobných dílů. Tomuto projektu se chtějí dále věnovat.
V žádném případě nelze zapomínat na vodu jako limitující prvek v procesech povrchových úprav (Ing. T. Fuka, Techneco Praha). Základním legislativním předpisem je „vodní zákon“ (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který určuje základní právní rámec nakládání s vodami jak při jejich odběru, nakládání s nimi, až po vypouštění odpadních vod do kanalizace či do povrchových toků. Pro průmyslové účely je pak třeba vždy získat vodoprávní rozhodnutí jak pro odběr vody, tak pro její čištění a vypouštění.
Přednášku na téma technologie galvanického mědění uhlíkových vláken autorů Ing. P. Szelaga (Pragochema) a Ing. N. Schmidové (ČVUT) přednesla Ing. Schmidová. Kompozitní materiály, vyztužené uhlíkovou tkaninou, jsou v současné době velmi atraktivní materiály pro konstrukce v letectví, automobilovém průmyslu i pro běžné spotřební zboží. Výhody mají zejména pro své pevnostní charakteristiky a nízkou hmotnost konstrukcí. Mezi další důležité vlastnosti uhlíkových kompozitů patří jejich elektrická vodivost. Autoři se zabývali poměděním těchto vláken, která lze následně například dobře pájet.
K odpolední exkurzi na závěr konference do Družstevních závodů Dražice – strojírna s.r.o. byla přednáška RNDr. R. Kavalíra, vedoucího smaltovny, k povrchové úpravě při výrobě smaltovaných nádob (ohřívačů vody). Smaltovaný povlak uvnitř nádoby musí vyhovět přísným požadavkům normy pro výluh chemických látek do vody. Tento požadavek je kladen na dodavatele smaltu. Technické zpracování ve výrobě pak musí v konečné fázi po výpalu zajistit celistvý, stejnoměrný povrch.

Nedílnou součástí byly prezentace ústní nebo u stolků dlouhé řady firem, které obsáhly procesy povrchových úprav začátku tj. od předúprav (např. ultrazvukové čištění od Notus-Powersonic, tryskání od Wista nebo Corrotech Trade), přes zařízení pro aplikaci až po projekce, montáže a dodávky komplexních celků (především v nabídkách firem Galatek, Ideal Trade-Service, Ekol, Dürr Systems Czech Republic, Kovolak, Spolmont, Watech, Strojní montáže), včetně průmyslové či speciální chemie (EWAC, Tech Lex, Kulstof) nebo vše pro filtrace (Filtrační Technika, Herding Technika ŽP, KS Klima-Service), čerpadla (Envicomp), práškové barvy (Barten), fluoroplastové povlaky (Technicoat Czech Republic), další výrobky pro lakovny a galvanovny (Ekomaziva, Silroc CZ), přístroje pro materiálovou analýzu (Anamet, TSI Sytem), požární a výbuchovou ochranu (RSBP), zvlhčování vzduchu (Drekoma), ekologii a bezpečnost při nakládání a skladování (Denios), až po nabídku průmyslových nebo antikorozních obalů (Branopac CZ). Zařízení od firem Aitec a Ekol pak bylo možné vidět v provozu i během exkurze. V nabídkách 29 firem se našlo mnoho dobrých novinek ze široké oblasti povrchových úprav.

Odlehčení po celodenním jednání byl diskuzně společenský večer, kde jako vždy zaujal neobvyklý program. Tentokráte se jednalo o ukázku pole dance.

Poslední den na exkurzi do Družstevních závodů Dražice – strojírna s. r. o. přálo počasí a tou úspěšně konference skončila.

Podrobnější informace zájemci mohou najít na našich stránkách a ve vydaném 44. sborníku Projektování a provoz povrchových úprav, který má přiděleno ISBN. Sborník lze na dobírku objednat na adrese pořadatele.


sipkaZhodnocení 43. konference

PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Ve dnech 8. – 9. března 2017 se v Praze v hotelu Pyramida uskutečnilo setkání odborníků na povrchové úpravy – již 43. konference Projektování a provoz povrchových úprav. Akce se zúčastnilo téměř 200 odborníků, reprezentantů firem a pracovníků z provozů povrchových úprav. Program byl nabitý a přinesl mnoho zajímavých odborných informací, o které se postarali pozvaní přednášející i zástupci z prezentující firmy. Konferenci byla již po několikáté udělena záštita Hospodářské komory ČR. Dále po mnoho let je konference zařazena mezi vzdělávací programy České komory autorizovaných inženýrů (ČKAIT).

V úvodní přednášce se prof. Ing. P. Novák, CSc. a kol. (VŠCHT) věnovali korozním problémům exteriérových kovových uměleckých děl 2. poloviny 20tého století, které můžeme vidět v městech v celé České republice. Problémem je jejich řádná údržba a ochrana.

Organické povlaky, případně duplexní systémy, představují nejrozšířenější a často i nejefektivnější způsob protikorozní ochrany kovových zařízení a výrobků. Ing. T. Prošek, Ph.D. (Technopark Kralupy VŠCHT) poukázal na mechanismy degradace organických povlaků. Při výběru povlakového systému je krom celkové korozivity prostředí třeba zvážit přítomnost specifických znečišťujících látek, mechanické namáhání, estetické požadavky, předpokládanou životnost konstrukce nebo výrobku a další faktory.

Na protikorozní ochranu byla zaměřena také přednáška Ing. K. Kreislové, Ph.D. a kol. (SVÚOM) „Prostředky dočasné protikorozní ochrany“. Nebezpečí korozního napadení kovových povrchů se v povýrobních etapách (manipulace, skladování, přeprava) zvětšuje. Trvalá protikorozní ochrana (kovové povlaky, organické nátěry, apod.) především při exportu výrobků do jiných klimatických oblastí, ale i při dlouhodobém skladování výrobků, není často dostačující. Korozní namáhání působící během transportu, manipulace a skladování je mnohem vyšší než namáhání působící na místě používání výrobků. Typickým namáháním jsou, např. extrémní změny teplot, které mají za následek kondenzaci vlhkosti. Dále při dopravě po moři, kde je zvýšený obsah soli nejen ve vodě ale i ve vzduchu, může být příčinou poškození. Časté je v praxi zanedbání základních technických podmínek protikorozní ochrany a nebývá doceněna ani dočasná protikorozní ochrana (např. antikorozní obalové materiály, snímají povlaky a snímací hmoty, speciální nástřikové fólie a jiné).  

Míchání kapalin, které je základní operací ve všech chemických i galvanotechnických provozech, bylo tématem Ing. L. Obra (ČSPÚ). V přednášce s názvem „Staro-nový způsob míchání kapalin“ připomenul, že navržení a optimalizace efektivního způsobu míchání a přípravy roztoků vytváří velký prostor pro účinnou racionalizaci a zrychlení výroby za současného snížení finančních nákladů.

Jaký je „Praktický význam stanovení objemové sušiny nátěrových hmot“ uvedla Ing. H. Geiplová a kol. (SVÚOM). Znalost správné hodnoty objemové sušiny nátěrové hmoty je důležitá nejen pro výpočet spotřeby nátěrové hmoty, ale zejména pro aplikačního technika, aby nastříkal na povrch dostatečné množství nátěrové hmoty, které vytvoří požadovanou tloušťku suchého filmu. Aplikovat správnou tloušťku mokré vrstvy je nutné, aby nebylo po zaschnutí potřeba provádět opravy a její doplňování, které mohou prodlužovat vlastní provádění protikorozní ochrany a také ovlivnit výslednou kvalitu práce.

V příspěvku „Rozbor příčin selhání nátěrového systému na 40 MVA transformátoru“ Ing. L. Mindoš (SVÚOM) rozebíral příčiny selhání vnějšího nátěrového systému, které vůbec nemělo nastat. Hlavní příčinou tohoto selhání bylo nedostatečné vytvrzení vrstvy základního dvousložkového epoxidového nátěru s obsahem zinkového pigmentu.

Doc. Ing. J. Skopal (FS ČVUT) se stručně věnovat problematice sjednocení terminologie v oblasti normativních dokumentů a dále přinesl velmi užitečný přehled zdrojů, kde lze technické normy na internetu vyhledat.

Nově vydanou normou „ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení“, která řeší letité problémy, upřesňuje požadavky na stavební výrobky, stavební konstrukce i na požárně bezpečnostní zařízení se zabýval Ing. V. Kratochvíl (KRASO, požárně technický servis). Ve vztahu k lakovnám jsou důležité požadavky nové normy k možnosti jejich ochrany stabilními hasicími zařízeními a ochraně vod v důsledku použití vody pro hašení.

Na to tematicky navázal Ing. R: Náse (ČIŽP) přednáškou „Hasební vody ve vztahu k zákonu o vodách“. V roce 2016 byl připraven návrh novely vodního zákona. Autor vybral ustanovení, která novela upravuje, a které mají vazbu na provoz povrchových úprav.

Obsahem příspěvku Ing. Petr Strzyže (AČSZ) „Navrhování součástí pro žárové zinkování“ bylo připomenutí zásad, dodržování technologických postupů, norem. Pro nejlepší výsledek doporučil při žárovém zinkování konzultovat předem konstrukční řešení předem se zinkovnou. Na téma navázal Bc. J. Nobicht (Wiegel žárové zinkování) a představil 11 argumentů pro žárové zinkování oceli.

K úplnosti témat nechyběl ani pohled hygienika. V poslední přednášce Ing. K. Forysová (KHS) podala přehled legislativy, vyjmenovala rizikové faktory pracovního prostředí na galvanizovnách a následně i opatření k ochraně zdraví (např. preventivní lékařské prohlídky). Pro účastníky byla zajímavá následná diskuze o praní ochranných pracovních oděvů.

Výhodnou příležitost po dva dni prezentovat své výrobky nebo služby, formou přednášky nebo je předvést u stolku, před odborníky z provozů povrchových úprav a získat tak užitelné kontakty, využilo 30 firem. Nabídka byla velmi pestrá a pokryla téměř celou školu produktů a služeb: technologie lakoven, aplikace barev, stříkací zařízení (např. EKOL, GAMIN, IDEAL-Trade Service, KOVOFINIŠ, LANKWITZER ČR, MEDIA CZ, NEOKEM ČR, SPOLMONT, TECHNICOAT Czech Republic, WAtech a další); filtrace a vlhčení vzduchu, odpadní vody, ventilátory (např. ASIO, DREKOMA, EWAC, HERDING – Technika pro životní, prostředí, IB FILTR, ZIEHL-ABEGG), předúpravy včetně odmašťování, čistota (např. HENKEL ČR, NOTUS – POWERSONIC, SEVEROCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu Liberec, WISTA), další zajímavé nabídky od firem (především BICKEL&WOLF, DENIOS, EKOMAZIVA, RSBP, SILROC CZ, STROJCONSULT Litvínov, TECHNICOAT Czech Republic). Firmy nabízely mimo jiné návrhy a postavení technologií unikátních podle přání zákazníka.

Konference kromě obchodních jednání, odborných konzultací, výměny zkušeností byla také příležitostí pro mnoho přátelských setkání a poslední den během exkurze možností poznat pracoviště povrchových úprav firmy Wiegel Žebrák žárové zinkování.


Uvítáme Vaše náměty k programu, podněty, připomínky a přihlášky k prezentaci
pro 46. konferenci Projektování a provoz povrchových úprav v březnu 2020.