46 let tradice = záruka kvality

Dovolujeme si Vás pozvat na 46. konferenci s mezinárodní účastí

PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
18.-19. března 2020 do Hotelu Olšanka v Praze 3
(místo konání akce stejné jako v roce 2019)

Konference se připravuje opět ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, vědecko-výzkumných ústavů, vysokoškolských pracovišť, státních a veřejnoprávních orgánů, českých i zahraničních firem, mediálních partnerů.

Konference se koná již po několikáté pod záštitou Hospodářské komory ČR – viz informace ZDE.

Konference je určena pro široký okruh posluchačů: majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven a zinkoven, smaltoven, konstruktéry, projektanty, technology a mistry povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, odbytu, zásobování, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky kontrolních orgánů (hygienických stanic, inspektorátů životního prostředí nebo bezpečnosti práce), odborných škol a další organizací.
Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), slouží jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrchových úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech. Na webu ČKAIT je akce za rok 2020 uvedena – ZDE

46 let trvání tradice znamená kvalitu a přínos aktuálních informací v pravý čas.

Nápady, návrhy a náměty do programu další konference v březnu 2020 jsou vítány.

sipkaZhodnocení 45. konference
PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

45 let tradice = záruka spolehlivosti a kvality

13. -14. března 2019 se sešlo cca 200 účastníků a pracovníků z oblasti povrchových úprav v Hotelu Olšanka na Praze 3. Konference se znovu konala pod záštitou Hospodářské komory, která oceňuje přínos a prospěšnost akce pro podnikatele. Již řadu let je konference zařazována mezi vzdělávací programy České komory autorizovaných inženýrů (ČKAIT). Cílem nabitého programu bylo přinést novinky z oboru povrchových úprav, progresivních technologií, zařízení, nátěrových hmot a jejich aplikací a v neposlední řadě také informovat o nových předpisech, týkajících se problematiky odpadních vod, ochrany ovzduší aj.
V rámci programu bylo předneseno 30 přednášek zástupci jak z výzkumných nebo vysokoškolských pracovišť, tak i zástupci firem. Konferenci předsedali a na kvalitu přednášek i na time management dohlíželi představitelé České společnosti povrchových úprav, Asociace korozních inženýrů, Asociace českých a slovenských zinkoven.
O využití fosfonátů v přípravcích pro povrchové úpravy, například k důležité operaci pro kvalitu povrchu – odmašťování, přípravě povrchu pod nátěry, formulaci galvanických lázní, přednesl své poznatky P. SZELAG (Pragochema). Ze Slovenska M. OLŠOVSKÝ (ZVS holding) zdůraznil, že pro výrobu speciální techniky (munici, bojové dopravní prostředky, letový provoz aj.) je povrchová úprava stejně důležitá jako správná funkčnost. Přísné požadavky vyplývají z toho, že speciální technika se během bojových operací používá v různých klimatických podmínkách. Minulosti, současnosti a budoucnosti funkčního chromování se podrobně a na základě dlouholeté zkušenosti věnoval L. OBR (ČSPÚ). Jeho názor byl využívat stávající klasickou technologii funkčního chromování ovšem s dotažením zásad ochrany zdraví obsluhy, která je jednodušší, nákladově přijatelnější než přechod na náročné, nákladné a méně kvalitní technologie. Na projektu vývoje technologie pro hromadné lakování elektroforetickými lakovacími systémy pracovali ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu kolektiv M. JINDŘIŠEK, M. PAZDEROVÁ (VZLÚ) a K. HYLÁK (ČVUT) a podali o tom zprávu „Předúprava elektrod pro hromadné kataforézní lakování“. H. GEIPLOVÁ a J. MRÁZEK (SVÚOM) uvedli příklady možností infračervené spektroskopie, která s dalšími metodami může vést k identifikaci složení jednotlivých použitých nátěrových systémů, jejich kvality, identifikaci chemických látek ve složení nátěrových hmot, případně osvětlit důvody různých vad a defektů. Na základě výzkumu J. ŠVADLENA a T. PROŠEK (Technopark Kralupy VŠCHT) došli k závěru, že v místě kontaktu karoserie a vodivých pryžových prvků může v korozivním prostředí dojít ke vzniku galvanického článku a výraznému urychlení korozního napadení kovové karoserie. Výzkum L. MINDOŠE (SVÚOM) byl zaměřen na predikci životnosti lakovaných svitků určených pro střešní krytiny při skladování pod přístřeškem na venkovní atmosféře. Detailně rozebral a objasnil příčiny a chyby ve výrobě. Praktické užití žárově pozinkované oceli u staveb je oceňováno v soutěži CZECH and SLOVAK GALVANIZING AWARD, kterou pořádá Asociace českých a slovenských zinkoven. S nominovanými a vítěznými stavbami, včetně autorů projektů za r. 2018, posluchače seznámil P. STRZYŽ (AČSZ).
Druhý den dopoledne jednání zahajovala zajímavou přednáškou „Využitie minerálnych tryskacích prostriedkov při predúprave povrchov před aplikáciou VOC náterov“ J. BREZINOVÁ a kol. (Strojnická fakulta TU Košice). Přednášku kolektivu autorů o různých možnostech oprav defektů povlaků žárového zinku přednesla K. KREISLOVÁ (SVÚOM). Aktuální a pro provoz povrchových úprav důležitý byl příspěvek o novele vodního zákona R. NÁSE (OI Praha). Ke dni 1. 1. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách. Nosným prvkem novely jsou změny ve vztahu k odpadním vodám, zejména ve vztahu k nakládání s odpadními vodami, vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace. Stříkací zařízení a další příslušenství lakoven (kabiny, sušky, dopravníky apod.) jsou zařízeními, která dle předpisů spadají do zařízení podléhajících procesu posuzování shody. Přednáška „Posuzování shody zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu“ Z. SVOBODA (Statex) přinesla přehled o zákonech a nařízení vlády, které jsou potřebné pro posuzování shody těchto zařízení v lakovnách.

Tyto přednášky jako vždy doplňovaly příspěvky 18 zástupců firem, kteří prezentovali své zkušenosti, nové výrobky či služby. Bohatá nabídka 26 firem vystavujících u stolků přinesla další širokou škálu podnětů pro komplexní řešení předpovrchových a povrchových úprav a tím spojené problematiky. Jednalo se například o problematiku tryskání, odmašťování, odstraňování oleje a nečistot z mycích lázní, dále o nabídky týkající se vybavení různých provozů povrchových úprav, zařízení pro nanášení povrchových úprav, aplikace nátěrových hmot, zefektivnění těchto provozů včetně digitalizace výroby i snižování výrobních nákladů, kontrol technologie pro zvýšení kvality v práškových lakovnách, řešení chyb při aplikaci, novinky v nátěrových hmotách, dodávky zinkových surovin a produktů, speciální technologie – fluoroplasty, dále nabídka háků a maskování, ale i filtrů a filtrace, vzduchotechniky v provozech (včetně ventilátorů), řešila se otázka jak předcházet znečištění ovzduší již při projektování těchto provozů, problematika vodního hospodářství včetně odpadních vod, otázky předcházení havárií a skladování nebezpečných látek, protipožární ochrany, také byly představeny přístroje pro nedestruktivní zkoušení a měření, antikorozní balení a inhibitorů koroze (VCI) a v neposlední řadě bylo nabídnuto poradenství v oblasti dotačních programů a pro energetický management.
Prezentující se firmy (řazeno abecedně) ALTEKO, BALTRO, BICKEL & WOLF, BRANOPAC CZ, COLORLAK, COTTEX Trade, CARLISLE Fluid Technologies Germany, DENIOS, DÜRR Systems Czech Republic, EKOL, EKOMAZIVA, ENOVATION, EWAC, FILTRATION Group, GALATEK, GIDLY, HACH LANGE, HERDING Technika životního prostředí, IDEAL-TRADE Service, KOVOLAK, LANKWITZER, MEDIA CZ, PEŠEK technology, QUINS, RSBP, SILROC CZ, STROJNÍ MONTÁŽE, SURFIN TECHNOLOGY, TECHNICOAT Czech Republic, TESTIMA, TOMÁŠOVÁ LEA, TSI SYSTEM, WATEK, WAtech, WISTA.

Odborný program zakončila zajímavá exkurze do Metal Trade Comax, a.s. ve Velvarech. Účastníci měli možnost vidět nejen kontinuální lakovací linku pro lakování hliníkových a pozinkovaných plechů ve svitcích, ale i přidružené laboratoře a na závěr hutní provoz výroby slitin a předslitin.

Součástí prvního dne byl jako tradičně diskuzně společenský večer, na který se účastníci přesunuli ze Žižkova na Královské Vinohrady. Program byl ve stylu zástupců mladší generace. Mnoho diskutujících i na něm pokračovalo v debatě a navazování obchodních kontaktů.

Podrobnější informace zájemci mohou najít na webu konference nebo ve vydaném 45. sborníku Projektování a provoz povrchových úprav, který má přiděleno ISBN. Sborník lze na dobírku objednat na adrese pořadatele.


Uvítáme Vaše náměty k programu, podněty, připomínky a přihlášky k prezentaci pro 46. konferenci Projektování a provoz povrchových úprav v březnu 2020.